Placeholder image

Download Center

ใบสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2563


ข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ระดับประถมศึกษา


เฉลยข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ระดับประถมศึกษา


ข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษา


เฉลยข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ระดับมัธยมศึกษา


ข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระดับประถมศึกษา


เฉลยข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระดับประถมศึกษา


ข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษา


เฉลยข้อสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษา


ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2560


เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2560


ข้อสอบ MATH-ENG CONTEST ประจำปี 2558